Menu
menu

 

Landscape and the urban periphery.

A space shining on the periphery of the city and even further. Human is returning to the places he inhabited long ago. The places after intervention which can find a common harmony has its charm. I am trying to record their harmony. Not far from the main road are places reflecting our participation in our own world.

Krajiny a městské periferie.

Prostor, který se leskne na periferii měst a kousek dál. Člověk se znovu navrací na místa, která kdysi obýval. Místa po zásahu, která si dokážou najít společné souznění, mají svůj půvab. V něžné konfrontaci se snažím zaznamenat jejich souhru. Nedaleko za hlavní silnicí jsou místa, která v nás odráží naši spoluúčast v našem vlastním světě.